wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec
Adres jednostki: 05-604 Jasieniec, Warecka 42
Kod terytorialny GUS: 140606
NIP: 797-194-57-41
REGON: 670223729
Numer rachunku bankowego: BS Jasieniec Nr konta: 86913000032001000001980002
Liczba mieszkańców: 5388
Powierzchnia ogółem (km2): 108
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2013-08-27
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Mariusz Bednarski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Mariusz Bednarski
Data wytworzenia informacji: 2004-12-29
Data udostępnienia informacji: 2004-12-29

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Marek Pietrzak
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1990-09-01
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 15

 Granice okręgów wyborczych

Nr 1: sołectwo Jasieniec: ul. Jasieniecka, ul. Grójecka, ul. Szkolna, ul. Edukacyjna, ul. Czerska, ul. Warecka od nr 1 do nr 35;
Nr 2: sołectwo Jasieniec: ul. Pałacowa, ul. Topolowa, ul. Parkowa, ul. Łabędzia, ul. Zakościelna, ul. Kasztanowa, ul. Warecka od nr 36 do nr 52;
Nr 3: sołectwo Jasieniec: ul. Olszańska, ul. Asfaltowa, ul. Gospodarcza, ul. Warecka od nr 53, ul. Działkowa, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna, ul. Piwna, ul. Ogrodowa, ul. Jesionowa, ul. Akacjowa, ul Lipowa;
Nr 4: sołectwo Warpęsy;
Nr 5: sołectwa: Kurczowa Wieś, Olszany;
Nr 6: sołectwa: Czachów, Turowice;
Nr 7: sołectwa: Gniejewice, Gośniewice;
Nr 8: sołectwa: Wierzchowina, Zbrosza Duża;
Nr 9: sołectwa: Koziegłowy, Leżne, Orzechowo;
Nr 10: sołectwa: Alfonsowo, Łychowska Wola, Łychów, Przydróżek;
Nr 11: sołectwa: Bronisławów, Franciszków, Gołębiów, Stefanków;
Nr 12: sołectwa: Miedzechów, Nowy Miedzechów, Rytomoczydła;
Nr 13: sołectwa: Ryszki, Wola Boglewska;
Nr 14: sołectwa: Ignaców, Osiny, Tworki;
Nr 15: sołectwo: Boglewice.

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 166
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 19
Stopa bezrobocia: 4,9
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2015-03-31

 Majątek którym dysponuje gmina

Stan na dzień 31.12.2002, (wg wartości księgowej brutto):
1. Grunty - 404.264,42 zł
2. Budynki - 6.799.949,04 zł
3. Budowle - 6.258.849,97 zł
4. Urządzenia techniczne - 263.059,23 zł
5. Środki transportu - 116.803,39 zł
6. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie techniczne biur - 13.824,42 zł
7. Wartości niematerialne i prawne - 5.411,08 zł
8. Pozostałe środki trwałe, (wyposażenie) - 460.617,52 zł
Ogółem wartość majątku, którym dysponuje gmina wynosi: 14.322.779,07 zł

 Majątek którym dysponuje urząd

Stan na dzień 31.12.2002, (wg wartości księgowej brutto):
1. Grunty - 357.240,15 zł
2. Budynki - 712.814,87 zł
3. Budowle - 4.861.536,03 zł
4. Urządzenia techniczne - 203.990.48 zł
5. Środki transportowe - 39.572,43 zł
6. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie techniczne biur - 13.824,42 zł
7. Wartości niematerialne i prawne - 5.411,08 zł
8. Pozostałe środki trwałe, (wyposażenie) - 119.829,99 zł
Ogółem wartość majątku, pozostającego w dyspozycji urzędu wynosi: 6.314.219,45 zł

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Zasady i tryb działania określają ustawy i inne akty prawne dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego oraz Statut Gminy, (Uchwała Nr V/12/03 Rady Gminy Jasieniec z dnia 27 stycznia 2003r) i Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 16.2015 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2015 roku.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Organy gminy mogą wydawać akty prawne prawa miejscowego w zakresie:
1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;
2. organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3. zasad i tryu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
Atuty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. W przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy porządkowe wydaje Wójt w formie zarządzenia.
Prawo inicjatywy uchwałodawczej mają:
- Wójt;
- Stałe Komisje Rady Gminy;
- Radni w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy;
Projekty uchwał, (przygotowywane przez merytorycznie właściwe referaty), są opiniowane co do ich zgodności z obowiązującym prawem przez radcę prawnego. Nastepnie projekty uchwał przedkłada się do zaopiniowania odpowiednim komisjom Rady Gminy. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy ogólnrj liczby radnych,(quorum), i są publikowane zgodnie z przepisami ustawy o samorzadzie gminnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Podhorecki
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ida Mroczek-Lep
Data wytworzenia informacji 2016-03-25
Data udostępnienia informacji 2016-03-25