wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Jasieniec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IV.20.2017 2017-04-27 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
III.14.2017 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
III.13.2017 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
II.11.2017 2017-02-23 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
II.10.2017 2017-02-23 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
I.3.2017 2017-01-26 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie szczegołowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wylączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunkó częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania TAK Uchwalony oczekujący
I.2.2017 2017-01-26 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie określenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
XI.61.2016 2016-12-29 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasieniec i części sołectwa Warpęsy w gminie Jasieniec, dla niektórych ustaleń części tekstowej planu TAK Uchwalony obowiązujący
XI.59.2016 2016-12-29 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmiany uchwały nr I.3.2016 Rady Gminy Jaieniec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr I.3.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia zasad wymjmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
XI.58.2016 2016-12-29 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
X.54.2016 2016-11-17 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie: opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2017 roku TAK Uchwalony obowiązujący
X.53.2016 2016-11-17 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie gminy Jasieniec na rok 2017 TAK Uchwalony oczekujący
X.52.2016 2016-11-17 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2017 rok TAK Uchwalony oczekujący
X.49.2016 2016-11-17 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków terenie Gminy Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
IX.47.2016 2016-10-06 Uchwała Rady Gminy Jaiseniec w sprawie: zmiany uchwały Nr IV.17.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia