wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Zadania i kompetencje Wójta Gminy Jasieniec

1. Kierownik Urzędu.
2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) oraz kierowników komórek organizacyjnych.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do ich kompetencji.
4. Szczegółowe kompetencje Wójta określa art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz ustawy szczegółowe.
5. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
6. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Bednarski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Bednarski
Data wytworzenia informacji 2004-05-05
Data udostępnienia informacji 2004-05-05