wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Urząd Gminy Jasieniec - Kontrole jednostki (z zewnątrz)

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2017-10-27 Protokół z kontroli SUW w Jasieńcu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu
2017-04-05 Protokół z kontroli WFOŚiGW w zakresie badania stopnia realizacji i zgodności wykonania zadania z umową dotacji. WFOŚiGW
2016-09-09 Wystąpienie pokontrolne dot. protokołu z kontroli kompleksowej prowadzonej w 2016 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
2016-07-08 Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Jasieniec za okres 2015 r. w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2014 r. i otwarcia 2016 r.WK.0920.38.2016 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
2016-05-23 Protokół z kontroli san-epid. ujęcia wody Warpęsy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu
2016-05-23 Protokół z kontroli san-epid. ujęcia wody Stefanków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu
2016-05-23 Protokół z kontroli san-epis ujecia wody w Koziegłowach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu
2015-11-06 Kontrola oczyszczalni ścieków w Jasieńcu
2014-05-30 Protokół kontroli archiwum zakładowego
2012-05-23 Protokół kontroli podatkowej
2011-11-09 realizacji dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2011-11-04 Realizacja przez gminę wybranych zadań z zakresu administracji rządowej w USC
2011-08-30 sprawdzenie zasadności zwrotu podatku VAT przed terminem zwrotu
2011-08-08 konrola podatkowa w zakresie sprawodzenia zasadności zwrotu podatku
2011-08-08 Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej (UE) przez gminę Jasieniec
2011-06-14 Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez gminę Jasieniec dochodów z opłat
2011-05-13 Kontrola archiwum zakładowego USC
2011-04-29 Kontrola archiwum zakładowego
2010-04-19 Kontrola w przedmiocie realizacji dochodów budżetowych i wykorzystania dotacji przekazanej przez MUW w rozdziałach 85212, 85214, 85295 i 85415 w 2009 r.
2008-12-30 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za okres 01-01.2007 - 31-12-2007
2008-07-16 Kontrola stanu realizacji zadań określ. w ustawie o utrzymaniu czystości i porz Agnieszka Skarżyńska
2008-02-01 Kontrola archiwum zakładowego
2007-05-24 Opinia Oddziału Kontroli i Rozliczania Funduszy Strukturalnych Mariusz Bednarski
2006-04-07 Kontrola z zakresu realizacji obowiązku wydawania dowodów osobistych
2006-04-07 Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności
2005-10-14 Odpowiedź na zalecenia pokontrolne po kontroli archiwum zakładowego
2005-10-07 Zalecenia pokontrolne po kontroli archiwum zakładowego
2005-09-28 Protokół kontroli archiwum zakładowego Mariusz Bednarski
2004-11-10 Realizacja zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
2004-10-15 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej
2004-09-28 Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej Konrad Tkaczyk