wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Jasieniec

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2017-2020 TAK Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec z dnia w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasieniec do roku 2020. NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zwolnienia z obowiązku zawarcia umowy użyczenia, na okres 10 lat, w drodze przetargu, nieruchomości będącej w gminnym zasobie. NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu w 2017 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ĄPrzebudowa ciągu drogowego łączącego drogę wojewódzką Nr 730 z drogą wojewódzką Nr 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 Jasieniec – Promna i drogę powiatową Nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina, na terenie Gminy JasieniecÓ. NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2017-2023 NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego. NIE Projekt aktu
0001-01-01 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jasieniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. NIE Projekt aktu