wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Miasto i Gmina Pilawa
Adres jednostki: 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158
Kod terytorialny GUS: 1403103
NIP: 826 -11-02-040
REGON: 000549507
Numer rachunku bankowego: 97102044760000850202498095 PKO BP
Liczba mieszkańców: 10571
Powierzchnia ogółem (km2): 77
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2009-12-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-02-24
Data udostępnienia informacji: 2004-02-24

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Albina Łubian
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1988-02-01
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Doktoranckie i wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 9

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 597
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 0
Stopa bezrobocia: 5,64
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2009-12-31

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawiera regulacje dotyczące władz gminy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Artykuł 11 a określa organy gminy.
Są nimi Rada Gminy i Wójt.
Podział władz na organy stanowiące i wykonawcze statuuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a wykonawczym Wójt.
Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy Bełchatów przyjęty Uchwałą Nr II/9/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Działalność Rady jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania obejmuje prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzeń jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (w tym protokołów z posiedzeń).
Przewodniczący rady Gminy organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
Rada odbywa sesje zwyczajowo z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadku przewidzianych w ustawie.
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję nowo wybranej RUstawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawiera regulacje dotyczące władz gminy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Artykuł 11 a określa organy gminy.
Są nimi Rada Gminy i Wójt.
Podział władz na organy stanowiące i wykonawcze statuuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a wykonawczym Wójt.
Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy Bełchatów przyjęty Uchwałą Nr II/9/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Działalność Rady jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania obejmuje prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzeń jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (w tym protokołów z posiedzeń).
Przewodniczący rady Gminy organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
Rada odbywa sesje zwyczajowo z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadku przewidzianych w ustawie.
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję nowo wybranej RUstawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zawiera regulacje dotyczące władz gminy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
Artykuł 11 a określa organy gminy.
Są nimi Rada Gminy i Wójt.
Podział władz na organy stanowiące i wykonawcze statuuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 169.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, a wykonawczym Wójt.
Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Gminy Bełchatów przyjęty Uchwałą Nr II/9/2002 z dnia 3 grudnia 2002r.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on uchwały Rady. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrola Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Działalność Rady jest jawna. Ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania obejmuje prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzeń jej komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (w tym protokołów z posiedzeń).
Przewodniczący rady Gminy organizuje prace Rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
Rada odbywa sesje zwyczajowo z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadku przewidzianych w ustawie.
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymują porządek obrad oraz projekty uchwał.
Rada Gminy może wprowadzić zmiany porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu rady.
Pierwszą sesję nowo wybranej R

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Prawo miejscowe to przepisy prawne mające moc obowiązującą na terenie gminy, znajdujące oparcie w przepisach powszechnie obowiązujących, czyli ustawach lub aktach wydanych na mocy ustawowego upoważnienia.
W świetle art.40 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, akty prawa miejscowego mogą być wydawane w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządzania mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w zakresie nieregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.
W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt, w formie zarządzenia, podlegającego zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.
W przypadku odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia traci ono moc w terminie określonym przez Radę.
Wójt ma obowiązek przesłania przepisów porządkowych do wiadomości Wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, następnego dnia po ich ustanowieniu.
Szczegółowe zasady i tryb ogłoszenia aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa (Dz.U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-07-23
Data udostępnienia informacji 2003-07-23