wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI.277.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania TAK Uchwalony oczekujący
XLI.276.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu TAK Uchwalony oczekujący
XLI.275.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX.264.2018 2018-04-26 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej TAK Uchwalony oczekujący
XXXIX.260.2018 2018-04-26 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.256.2018 2018-03-26 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII.254.2018 2018-03-26 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.253.2018 2018-03-26 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gmina Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.252.2018 2018-03-26 w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.251.2018 2018-03-26 w sprawie podziału Miast i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu TAK Uchwalony oczekujący
XXXVII.245.2018 2018-02-14 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII.244.2018 2018-02-14 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII.243.2018 2018-02-14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI.235.2017 2017-12-27 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI.233.2017 2017-12-27 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia