wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
III.10.2018 2018-12-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XLV.294.2018 2018-10-17 zmieniająca uchwałę Nr XXX-158/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XLIII.290.2018 2018-10-01 w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XLII.283.2018 2018-08-31 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XLII.282.2018 2018-08-31 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pilawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLI.277.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania TAK Uchwalony obowiązujący
XLI.276.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
XLI.275.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX.264.2018 2018-04-26 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX.260.2018 2018-04-26 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII.256.2018 2018-03-26 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII.254.2018 2018-03-26 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.253.2018 2018-03-26 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gmina Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.252.2018 2018-03-26 w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania TAK Uchwalony oczekujący
XXXVIII.251.2018 2018-03-26 w sprawie podziału Miast i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia