wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XL/371/23 2023-08-10 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Domu Kultury w Cycowie i nadania jednostce nowego statutu TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/361/23 2023-06-30 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – etap II dla działek nr 171, 161/3, 162/2, 162/1, 163/3, 163/5, 163/6, 164, 165/1, 166, 165/2, 167, 168, 169/2, 169/1, 170/2, 170/1, 170/3, 200, 199, 198, 197, 196/6, 196/4, 196/2, 196/3, 196/9, 196/5, 196/7, 196/10, 195, 194/1, 194/3, 193/2, 193/1, 191/1 obręb Wólka Nadrybska TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/336/23 2023-04-20 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie do prowadzenia postępowania [w tym do wydania decyzji administracyjnych] w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/332/23 2023-02-23 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cyców na lata 2023-2030 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/331/23 2023-02-23 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cyców w 2023 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/330/23 2023-02-23 zmieniająca uchwałę Nr XII/129/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/329/23 2023-02-23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/325/23 2023-02-23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/324/23 2023-02-23 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/323/23 2023-02-23 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/322/23 2023-02-23 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/321/23 2023-02-23 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/309/22 2022-11-24 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/308/22 2022-11-24 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/304/22 2022-11-24 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cyców. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia