wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Szczegóły informacji:

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi

Data: 2011-12-28
Autor:
Treść informacji / streszczenie:
Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Burmistrzowi Działoszyna, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 23 maja 2011 roku


Pan
Rafał Drab
Burmistrz Działoszyna


WK - 602/28/2011

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) zawiadamiam Pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Mieście i Gminie Działoszyn w zakresie realizacji budżetu w 2010 roku. Stwierdzone naruszenia wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, braku właściwego nadzoru nad wykonywaniem budżetu ze strony byłego Burmistrza Działoszyna oraz niewystarczających procedur kontroli wewnętrznej.
Ujawnione uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-12-28
Data udostępnienia informacji 2011-12-28