wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 zmieniającą uchwałę NR XXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2023-2026 NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2023" NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej NIE Projekt aktu
XXXVI/.../2023 2023-03-03 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Buczek na rok 2023 NIE Projekt aktu
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023 TAK Projekt aktu
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/306/2022 zmieniającą Uchwałę XXXII/292/2022 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek. TAK Projekt aktu
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXV/.../2003 2023-01-27 w sprawie zmiany Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2023-2027 NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia