wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Istebna

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X/69/2015 2015-09-02 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 1450 S w Koniakowie do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
X/68/2015 2015-09-02 dot. inicjatywy Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości na rok 2015. TAK Uchwalony obowiązujący
X/67/2015 2015-09-02 zmiana budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
IX/62/2015 2015-07-07 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony oczekujący
IX/60/2015 2015-07-07 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów TAK Uchwalony oczekujący
IX/59/2015 2015-07-07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna TAK Uchwalony oczekujący
IX/58/2015 2015-07-07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej TAK Uchwalony oczekujący
VIII/53/2015 2015-06-25 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenia opłaty abonamentowej TAK Uchwalony obowiązujący
VII/47/2015 2015-05-21 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
VII/40/2015 2015-05-21 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej TAK Uchwalony obowiązujący
VII/39/2015 2015-05-21 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego TAK Uchwalony obowiązujący
V/24/2015 2015-02-06 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony oczekujący
V/19/2015 2015-02-06 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna. TAK Uchwalony oczekujący
III/11/2014 2014-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 TAK Uchwalony obowiązujący
III/9/2014 2014-12-19 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014 TAK Uchwalony obowiązujący