wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu

Herb Jednostki

62-800 gmina m. Kalisz, gmina m. Kalisz
Nr kier: centrala:
tel. bezp.: 62 753 39 50
fax: 62 753 39 60

Adres internetowy: www.zste.kalisz.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana 
 2. W Zespole Szkół Elektronicznych w Kaliszu został powołany inspektor danych osobowych Pani  Dorota Paszek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
  e-mail
  ido.kalisz@gmail.com, telefon 795342008
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaną pracą w administracji
  i obsłudze szkoły.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.