wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Informacja RODO

 Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000)- informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Garwolinie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, adres e-mail: [email protected] tel. 25 68 43 588.

II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się pisząc na adres e‑mai lub adres siedziby wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na podstawie obowiązku z art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym w funkcjonowaniu systemów informatycznych oraz gminom, organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego – zgodnie z właściwością.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa [Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn. zm.].

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia wniosku/podania. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.