wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie o rozprawie

Data: 2007-07-13
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie 12.07.2007
PŚI 7624/68/07

Obwieszczenie o rozprawie

Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 ß 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z póż. zm.) że,

W dniu 26 lipca 2007 roku o godz. 17-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych na terenie działki Nr 383 położonej w miejscowości Gaj gm. Zabrodzie dla potrzeb budowy obwodnicy miasta Wyszków.

W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.

Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
Zgodnie z art. 94 ß 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zabrodziegw.e-bip.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wł. St. Reymonta 51, a także na tablicy ogłoszeń wsi Mostówka.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Dąbrowski Jerzy
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2007-07-13
Data udostępnienia informacji 2007-07-13