wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie o rozprawie

Data: 2008-09-12
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dn. 15.09.2008r.


PŚI 7624/57/07




Obwieszczenie o rozprawie



Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 ß 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) że:

W dniu 01 października 2008 roku o godz. 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "SŁOPSK II" w kat. C1 na działkach Nr 672 i 674 w miejscowości Słopsk, gm. Zabrodzie.
W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć
w powyższym postępowaniu administracyjnym.
Informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów
i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
Zgodnie z art. 94 ß 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zabrodziegw.e-bip.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wł. St. Reymonta 51, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słopsk.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Korybczak Jan
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Korybczak Jan
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2008-09-12
Data udostępnienia informacji 2008-09-12