wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Data: 2008-10-02
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dn. 02.10.2008r.


PŚI 7624/65/08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 04.04.2008r. złożonego przez PPUH "PIASKOPOL-SŁOPSK" s.c. W. Garbarczyk, S. Pacik, M. Kacprzak Słopsk ul. W. Witosa 112, 07-230 Zabrodzie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "SŁOPSK II" w kat. C1 na działkach Nr 672 i 674 w miejscowości Słopsk,
gm. Zabrodzie zostało zakończone.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150), niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu zabrodzie.e-bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy przy ul. Wł. St. Reymonta 51.
W wykonaniu dyspozycji art. 10 ß 1 k.p.a. informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się w ciągu 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 ß 1 k.p.a. informuje, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska w Zabrodziu przy
ul. Wł. St. Reymonta 51, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-15 pok. Nr 10.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jan Korybczak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2008-10-03
Data udostępnienia informacji 2008-10-03