wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Data: 2009-04-29
Autor: Agnieszka Sosnowska
Treść informacji / streszczenie:
Gmina Zabrodzie zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm) , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekty zakładają m.in. działania związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwojowych przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych na terenie Gminy Zabrodzie, uwzględniających wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i rodziców.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w realizacji projektów o podobnym charakterze
3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2. Aktualny statut podmiotu
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektoGmina Zabrodzie zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm) , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekty zakładają m.in. działania związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwojowych przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych na terenie Gminy Zabrodzie, uwzględniających wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i rodziców.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w realizacji projektów o podobnym charakterze
3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2. Aktualny statut podmiotu
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektoGmina Zabrodzie zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm) , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekty zakładają m.in. działania związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwojowych przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych na terenie Gminy Zabrodzie, uwzględniających wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i rodziców.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w realizacji projektów o podobnym charakterze
3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2. Aktualny statut podmiotu
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projekto

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Sosnowska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Sonowska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2009-04-29
Data udostępnienia informacji 2009-04-29