wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2009-11-26
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
PŚI 7624/50/09

Wójt Gminy Zabrodzie działając na podstawie art. 33, ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 25.11.2009r. wpłynął wniosek firmy "KRUSZ-BUD" o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ZAZDROŚ∆" położonego w miejscowości Zazdrość, gm. Zabrodzie do dnia
31 grudnia 2013r. Mając na uwadze, że inwestor do wniosku załączył raport oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwymi do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zabrodzie, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 30.11 do 20.12 w Urzędzie Gminy
w Zabrodziu pok. nr 10 w godz. 9-14 od poniedziałku do piątku. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed wydaniem decyzji środowiskowej.


Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jan Korybczak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2009-11-26
Data udostępnienia informacji 2009-11-26