wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 7 listopada 2016 roku projektu Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017

Data: 2016-11-09
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wójt Gminy Zabrodzie przedkłada do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.

 

  1. Przedmiot Konsultacji : projekt „Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Zabrodzie. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację   z prawa do jej wyrażenia.
  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 9 listopada 2016 r do 18 listopada 2016 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zabrodziu- Biuro  Obsługi Klienta.
  3. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem załączonego do ww. ogłoszenia formularza.

 

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej : http://e-bip.pl/Start/42/ lub na stronie internetowej: www.zabrodzie.pl nie później niż  w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag z podaniem uzasadnienia Wójta Gminy Zabrodzie w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:

  1.  Projekt Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
  2. formularz konsultacji projektu prawa miejscowego.

 

                                                                                             Wójt Gminy Zabrodzie

 

                                                                                              (-) Tadeusz Michalik

 


    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2016-11-09
Data udostępnienia informacji 2016-11-09