wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data: 2016-11-23
Autor: Jan Getka
Treść informacji / streszczenie:

W związku z rozpatrzeniem uwag na XXIV sesji Rady Gminy Zabrodzie w dniu 28.10.2016r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie w obszarze wskazanym w załączniku, w dniach od 24.11.2016 r. do 23.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 7, w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.11.2016 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2.

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 30, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 24.11.2016 r. do 16.01.2017 r. do publicznego wglądu wykłada się również prognozę oddziaływania na środowisko projektu studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jan Getka
Data wytworzenia informacji 2016-11-23
Data udostępnienia informacji 2016-11-23