wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2016–2019, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data: 2016-11-23
Autor: Radosław Kućmierowski
Treść informacji / streszczenie:

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,

Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykłada do publicznego wglądu projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zabrodzie na lata 2016–2019, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu, 07-230 Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 24 listopada 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zabrodzie.

Ponadto informuję, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Zarząd Powiatu Wyszkowskiego pozytywnie zaopiniowali projekt ww. dokumentu.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Radosław Kućmierowski
Data wytworzenia informacji 2016-11-23
Data udostępnienia informacji 2016-11-23