wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 5 grudnia 2017 roku projektów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Data: 2017-12-05
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wójt Gminy Zabrodzie przedkłada do konsultacji projekty: : Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

                                                        

  1. Przedmiot Konsultacji : projekty: Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Zabrodzie. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację   z prawa do jej wyrażenia.
  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 5 grudnia 2017 r do 15 grudnia 2017 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zabrodziu- Biuro  Obsługi Klienta.
  3. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem załączonego do ww. ogłoszenia formularza.

 

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej : http://e-bip.pl/Start/42 lub na stronie internetowej: www.zabrodzie.pl nie później niż  w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag z podaniem uzasadnienia Wójta Gminy Zabrodzie w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:

  1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  2. formularz konsultacji projektu prawa miejscowego.

 

                                                                                             Wójt Gminy Zabrodzie

 

                                                                                              (-) Tadeusz Michalik

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Tadeusz Michalik
Data wytworzenia informacji 2017-12-05
Data udostępnienia informacji 2017-12-05