wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY RZECZOWEJ W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU "POMOC PAŃS

Data: 2006-12-15
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:
KRYTERIA UDZIELANIA POMOCY RZECZOWEJ W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

W ramach programu wieloletniego ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w miesiącu grudniu z wydzielonych środków w wysokości 5.000zł planuje się objąć pomocą rzeczową 50 rodzin. Rodziny będą typowane z urzędu na wniosek pracowników socjalnych GOPS Zabrodzie , z zachowaniem następujących warunków :
1. dochody uprawniające do korzystania z w/w pomocy wynoszą do 200% kryterium tj. netto 702,00zł na osobę w rodzinie i 954,00zł dla osób samotnie gospodarujących - zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/160/2006 Rady Gminy w Zabrodziu z dnia 02.02.2006r w sprawie warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. pomoc będzie skierowana do osób samotnych lub samotnie wychowujących dzieci, z uwzględnieniem dysfunkcji; niepełnosprawności, przewlekłej choroby.

3. pomoc jest udzielana w drodze decyzji administracyjnych w formie świadczenia rzeczowego tj. artykułów żywnościowych w wysokości 100zł na jedną osobę lub rodzinę.

4. integralną częścią w/w ustaleń jest imienna lista osób zakwalifikowanych do w/w pomocy.

5. pomoc udzielana jest w oparciu o:
- ustawę z dnia 29 grudnia 2005 o ustanowieniu wieloletniego programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz.2259)
- ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. z 2004r Nr 64 poz.593 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r w sprawie realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2006r Nr25, poz.186).

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jacek Garbarczyk
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2006-12-15
Data udostępnienia informacji 2006-12-15