wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0001-01-01 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych NIE Projekt aktu
0001-01-01 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 roku NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przejęcia od Powiatu Wyszkowskiego zadania bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zabrodzie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zabrodzie na 2019 rok NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar II NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Zabrodzie NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zabrodzie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Henryka Nowackiego w Adelinie poprzez wskadanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024 NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok NIE Projekt aktu