wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

O G Ł O S Z E N I E

Data: 2010-08-11
Autor: Andrzej Choma
Treść informacji / streszczenie:


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Cyców

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania na:


− Prowadzenie 3 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Garbatówka, Głębokie i Stawek oraz prowadzenie 3 grup zabawowych w miejscowościach: Janowica, Malinówka i Świerszczów

ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej - 16 500,00 zł

Termin realizacji zadania: wrzesień - październik 2010 r.

Ponadto informujemy, że zadanie tego samego rodzaju:
 w okresie: styczeń - czerwiec 2009 r. zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 36 500 zł
 w okresie: wrzesień - grudzień 2009 zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 21 500 zł
 w okresie: styczeń - czerwiec 2010 r. zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 45 000 zł

1. Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2. Termin składania ofert upływa: 02.09.2010 r. godz. 1500
3. Termin rozpatrzenia ofert: 06.09.2010 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Cyców

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania na:


− Prowadzenie 3 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Garbatówka, Głębokie i Stawek oraz prowadzenie 3 grup zabawowych w miejscowościach: Janowica, Malinówka i Świerszczów

ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej - 16 500,00 zł

Termin realizacji zadania: wrzesień - październik 2010 r.

Ponadto informujemy, że zadanie tego samego rodzaju:
 w okresie: styczeń - czerwiec 2009 r. zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 36 500 zł
 w okresie: wrzesień - grudzień 2009 zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 21 500 zł
 w okresie: styczeń - czerwiec 2010 r. zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 45 000 zł

1. Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2. Termin składania ofert upływa: 02.09.2010 r. godz. 1500
3. Termin rozpatrzenia ofert: 06.09.2010 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Cyców

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania na:


− Prowadzenie 3 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Garbatówka, Głębokie i Stawek oraz prowadzenie 3 grup zabawowych w miejscowościach: Janowica, Malinówka i Świerszczów

ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej - 16 500,00 zł

Termin realizacji zadania: wrzesień - październik 2010 r.

Ponadto informujemy, że zadanie tego samego rodzaju:
 w okresie: styczeń - czerwiec 2009 r. zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 36 500 zł
 w okresie: wrzesień - grudzień 2009 zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 21 500 zł
 w okresie: styczeń - czerwiec 2010 r. zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 45 000 zł

1. Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

2. Termin składania ofert upływa: 02.09.2010 r. godz. 1500
3. Termin rozpatrzenia ofert: 06.09.2010 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Treść ogłoszenia [42 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-08-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-08-11
Data udostępnienia informacji 2010-08-11