wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Data: 2015-01-15
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

 

 

Zgodnie z § 3  Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Cyców z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Wójt Gminy Cyców  zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje odbędą się w terminie   od 16.01.2015 r.   do   22.01.2015 r.

w formie pisemnej.

Opinie i uwagi do projektu Programu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl

 

 

 

Wójt Gminy

           /-/ Wiesław Pikuła

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-01-15
Data udostępnienia informacji 2015-01-15