wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXV/227/18 2018-04-17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/220/18 2018-03-21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/219/18 2018-03-21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/218/18 2018-03-21 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/217/18 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/214/18 2018-03-21 w sprawie podziału Gminy Cyców na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/213/18 2018-03-21 w sprawie podziału Gminy Cyców na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/200/17 2017-12-29 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/198/17 2017-12-29 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/192/17 2017-11-20 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/190/17 2017-11-20 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/189/17 2017-11-20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/188/17 2017-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/187/17 2017-11-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/186/17 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia