wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIII/200/17 2017-12-29 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/198/17 2017-12-29 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/192/17 2017-11-20 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/190/17 2017-11-20 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/189/17 2017-11-20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/188/17 2017-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/187/17 2017-11-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/186/17 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XX/167/17 2017-09-15 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/163/17 2017-05-30 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/151/17 2017-03-22 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/152//17 2017-03-22 w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Bekieszy TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/139/16 2016-12-29 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/137/16 2016-12-29 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XV/135/16 2016-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia