wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
V/49/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Cyców dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/48/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku utworzonym przez Gminę Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/47/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego rzez Wójta Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/46/19 2019-04-16 w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Cycowie oraz ustalenia jego Statutu TAK Uchwalony obowiązujący
V/45/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków TAK Uchwalony obowiązujący
V/44/19 2019-04-16 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/43/19 2019-04-16 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie TAK Uchwalony obowiązujący
V/42/19 2019-04-16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/41/19 2019-04-16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Chełm – Nadrybie do stacji 110/15 kV Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
IV/34/19 2019-02-15 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cyców w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
III/33/18 2018-12-28 w sprawie określenia warunków i wysokości bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe TAK Uchwalony obowiązujący
III/28/18 2018-12-28 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska TAK Uchwalony obowiązujący
II/27/18 2018-12-03 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. TAK Uchwalony obowiązujący
II/20/18 2018-12-03 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/19/18 2018-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia