wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVI/139/16 2016-12-29 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/137/16 2016-12-29 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XV/135/16 2016-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XV/134/16 2016-11-24 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców (uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Cyców z dnia 30 marca 2011 r.) TAK Uchwalony obowiązujący
XV/133/16 2016-11-24 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cyców (uchwała Nr XXVIII/173/01 Rady Gminy Cyców z dnia 16.XI.2001 r. z późniejszymi zmianami) TAK Uchwalony obowiązujący
XV/132/16 2016-11-24 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/130/16 2016-11-24 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XV/129/16 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/128/16 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/127/16 2016-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XV/126/16 2016-11-24 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XV/125/16 2016-11-24 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cyców na lata 2016-2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/119/16 2016-09-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cyców na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/118/16 2016-09-30 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cyców na lata 2016-2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/117/16 2016-09-30 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia