wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IV/34/19 2019-02-15 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cyców w 2019 roku TAK Uchwalony obowiązujący
III/33/18 2018-12-28 w sprawie określenia warunków i wysokości bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe TAK Uchwalony obowiązujący
III/28/18 2018-12-28 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska TAK Uchwalony obowiązujący
II/27/18 2018-12-03 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. TAK Uchwalony obowiązujący
II/20/18 2018-12-03 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/19/18 2018-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/18/18 2018-12-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/16/18 2018-12-03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców dla linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/227/18 2018-04-17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/220/18 2018-03-21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/219/18 2018-03-21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/218/18 2018-03-21 w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/217/18 2018-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/214/18 2018-03-21 w sprawie podziału Gminy Cyców na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/213/18 2018-03-21 w sprawie podziału Gminy Cyców na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia