wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

    1. Realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego.
    2. Przygotowanie zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek    publicznych  oraz sprawowanie nadzoru nad ich przeprowadzaniem.
    3. Przyjmowanie zawiadomień przygotowywanie decyzji w sprawach odbywania zgromadzeń i zabaw publicznych oraz nadzorowanie ich przebiegu.

4.Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu gminy.

5.Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

6. Prowadzenie spraw w zakresie zadań Gminy wynikających z prawa o działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,

7.Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

8.Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, prowadzenie spraw wynikających ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:

  1.    zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2.    kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie takich informacji,
  3.    okresowa ochrona ewidencji, materiałów i obiegu dokumentu,
  4.    opracowanie planu ochrony Urzędu Gminy i nadzorowanie jego realizacji,
  5.    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejasnych,
  6.    podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  7.    przeprowadzanie w stosunku do urzędników samorządowych, którzy mają dostęp do informacji niejawnych (informacji oznaczonych klauzurą „poufne” lub „zastrzeżone”) postępowania sprawdzającego mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzona daje rękojmię zachowania tajemnicy,
  8.    wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobie sprawdzonej,

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Tomasz Cybulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Mróz
Data wytworzenia informacji 2004-02-19
Data udostępnienia informacji 2004-02-19