wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Więcej o szkole

Informacje dodatkowe o działalności Zespołu Szkół w Cycowie.

I. Na co kładziemy nacisk

Od początku działalności Zespołu Szkół szczególny nacisk został położony na rozwój osobowości ucznia i jego zainteresowań, na podmiotowe traktowanie ucznia. Inne priorytety w naszej pracy to:
- wysoki poziom nauczania,
- kształcenie umiejętności w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
- sprawiedliwe ocenianie (posiadany WSO, który ulega ciągłej ewaluacji),
- dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki, konkursów, egzaminu
zewnętrznego,
- kultywowanie tradycji szkolnych, regionalnych i państwowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole,
- budowanie tożsamości Zespołu Szkół i jego miejsca w środowisku,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych,
- stosowanie czytelnych kryteriów w ocenie zachowania uczniów,
- dobrze nauczać języków obcych,
- stosowanie i wykorzystanie TI w nauczaniu przedmiotów,

II. Co nas wyróżnia

1. Szkoła nosi imię 7 Pułku Ułanów Lubelskich, posiada własny hymn i sztandar oraz obrzędowość,
2. Przystąpiliśmy do Wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie, realizowany jest autorski program ścieżki prozdrowotnej "Żyjmy zdrowiej".
3. W szkole istnieje odpowiednia baza zapewniająca bardzo dobre warunki nauczania i uczenia się.
4. Stosowanie aktywizujących technik nauczania.
5. Otaczanie szczególną troską uczniów niepełnosprawnych.
6. Demokratyczne procedery w zarządzaniu szkołą: działają komisje wspierające prace dyrektora: zespół kierowniczy, wychowawczy, zespoły przedmiotowe oraz Zespół Mierzenia Jakości Pracy Szkoły.

III. Zajęcia pozalekcyjne

1. W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.