wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Administracyjno-Kadrowy
Nazwa skrócona:
Symbol: AK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
2. Obsługa organizacyjna i administracyjna wójta, zastępcy wójta i sekretarza oraz sprawy kancelaryjno - techniczne, w tym:
a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem, sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, koordynacja nad prawidłowym i terminowym
załatwianiem skarg i wniosków w referatach Urzędu, samodzielnych stanowiskach oraz
jednostkach organizacyjnych.
4. Prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez jednostki kontroli zewnętrznej oraz nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
5. Przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, dalekopisów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp..
6. Ustalanie terminów spotkań i obsługa spotkań służbowych.
7. Prowadzenie dziennika podawczego, informacji Urzędu, oraz wywieszanie pism na tablicy ogłoszeń Urzędu.
8. Koordynacja przepływu informacji i dokumentów pomiędzy Wójtem, Z - cą Wójta
i Sekretarzem.
9. Współdziałanie z administracją rządową i samorządową.
10. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.
11. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez urząd.
12. Zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i
kancelaryjne.
13. Współpraca z Referatami w zakresie remontów i napraw oraz konserwacja inwentarza
biurowego w urzędzie gminy.
14. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
15. Uzgadnianie zapotrzebowania na korzystanie z samochodu służbowego przez pracowników.
16. Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej
z placówki pocztowej.
17. Zamawianie, wydawanie, ewidencjonowanie i nadzór nad przechowywaniem pieczęci
urzędowych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia, komunikaty, informacje
  • Organizacje pozarządowe, zadania publiczne i wolontariat
  • Organizacje pozarządowe

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-11-17
Data udostępnienia informacji 2003-11-17