wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LII/325/23 2023-06-23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków TAK Uchwalony oczekujący
LI/311/23 2023-05-16 w sprawie zmiany uchwały nr XII/45/2003 Rady Gminy w Wildze z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Wilga. TAK Uchwalony oczekujący
LI/309/23 2023-05-16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wilga Nr XLIX/294/23 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu ĄOpieka wytchnieniowaÓ – edycja 2023. TAK Uchwalony oczekujący
L/308/23 2023-03-16 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Wilga TAK Uchwalony oczekujący
L/305/23 2023-03-16 w sprawie określenia ĄProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2023Ó. TAK Uchwalony oczekujący
XLIX/302/23 2023-02-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/253/22 z dnia 21 czerwca 2022 r. Rady Gminy Wilga w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wilga uczestniczących TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/301/23 2023-02-27 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem odbierania odpadów komunalnych w Gminie Wilga i zagospodarowania tych odpadów TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/300/23 2023-02-27 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/174/21 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/297/23 2023-02-27 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023. TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/296/23 2023-02-27 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/294/23 2023-02-27 w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu ĄOpieka wytchnieniowaÓ TAK Uchwalony oczekujący
XLVIII/287/22 2022-12-29 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Wilga. TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/286/22 2022-12-29 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/281/22 2022-12-06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/281/22 2022-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wilga w 2023 roku. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia