wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

1. Większość spraw załatwiana jest w trybie administracyjnym poprzez wydawanie decyzji administracyjnych (pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie
i kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, umieszczanie w domach pomocy społecznej, odpłatności za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub domu pomocy społecznej). świadczenia w ramach przekazanych do dyspozycji powiatu środków PFRON są przyznawane na podstawie umów cywilnoprawnych lub w drodze pisemnych zawiadomień o ich udzieleniu.
2. Załatwianie spraw drogą elektroniczną - wnoszenie wniosków, podań i innych pism urzędowych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdujŗcej sić pod adresem www.cebip.pl/egmina/spbelchatow