wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Nauczyciele
Nazwa skrócona: N
Symbol: N
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
SŁOWACKIEGO 8
BEŁCHATÓW 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Dyrekcja szkoły
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrekcja szkoły
Dni i godziny pracy: Zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zakres zadań i obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:
Nauczyciel:
1. Realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, w powierzonych klasach lub kołach zainteresowań i osiąga cele zgodne z podstawą programową i programem nauczania oraz planem rozwoju szkoły.
2. Corocznie przygotowuje plany wynikowe z nauczanych przedmiotów.
3. Wzbogaca własny warsztat pracy oraz wnioskuje o jego uzupełnienie do dyrekcji szkoły.
4. Informuje rodziców uczniów, dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
5. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach rady pedagogicznej i poza szkołą.
6. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną swego przedmiotu lub koła zainteresowań oraz pisze konspekty do uzyskania mianowania.
7. Wypełnia dyżury nauczycielskie podczas przerw międzylekcyjnych.
8. Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych.
9. Dba o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne.
10. Opracowuje przedmiotowy system oceniania.
11. Bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.
12. Przestrzega zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły.
13. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Kompetencje - odpowiedzialność
1. Decyduje w sprawach doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych i podręczników do nauczania swojego przedmiotu oraz treści w prowadzeniu koła zainteresowań.
2. Decyduje o ocenach wyników nauczania swoich uczniów.
3. Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród oraz innych form uznania dla swoich uczniów.
4. Współdecyduje z samorządem, o organizacji i planie działań oraz formach i metodach pracy klasy.
5. Decyduje w sprawie ocen z zachowania swoich uczniów.
6. Ma prawo ustanawiać własne formy uznaniowe dla uczniów
7. Ma prawo wyboru imprez dla klasy w zależności od uznania uczniów i ich rodziców.

Odpowiada:
1. Służbowo - przed właściwym wicedyrektorem za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczZakres zadań i obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:
Nauczyciel:
1. Realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, w powierzonych klasach lub kołach zainteresowań i osiąga cele zgodne z podstawą programową i programem nauczania oraz planem rozwoju szkoły.
2. Corocznie przygotowuje plany wynikowe z nauczanych przedmiotów.
3. Wzbogaca własny warsztat pracy oraz wnioskuje o jego uzupełnienie do dyrekcji szkoły.
4. Informuje rodziców uczniów, dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
5. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach rady pedagogicznej i poza szkołą.
6. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną swego przedmiotu lub koła zainteresowań oraz pisze konspekty do uzyskania mianowania.
7. Wypełnia dyżury nauczycielskie podczas przerw międzylekcyjnych.
8. Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych.
9. Dba o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne.
10. Opracowuje przedmiotowy system oceniania.
11. Bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.
12. Przestrzega zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły.
13. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Kompetencje - odpowiedzialność
1. Decyduje w sprawach doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych i podręczników do nauczania swojego przedmiotu oraz treści w prowadzeniu koła zainteresowań.
2. Decyduje o ocenach wyników nauczania swoich uczniów.
3. Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród oraz innych form uznania dla swoich uczniów.
4. Współdecyduje z samorządem, o organizacji i planie działań oraz formach i metodach pracy klasy.
5. Decyduje w sprawie ocen z zachowania swoich uczniów.
6. Ma prawo ustanawiać własne formy uznaniowe dla uczniów
7. Ma prawo wyboru imprez dla klasy w zależności od uznania uczniów i ich rodziców.

Odpowiada:
1. Służbowo - przed właściwym wicedyrektorem za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczZakres zadań i obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:
Nauczyciel:
1. Realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, w powierzonych klasach lub kołach zainteresowań i osiąga cele zgodne z podstawą programową i programem nauczania oraz planem rozwoju szkoły.
2. Corocznie przygotowuje plany wynikowe z nauczanych przedmiotów.
3. Wzbogaca własny warsztat pracy oraz wnioskuje o jego uzupełnienie do dyrekcji szkoły.
4. Informuje rodziców uczniów, dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
5. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach rady pedagogicznej i poza szkołą.
6. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną swego przedmiotu lub koła zainteresowań oraz pisze konspekty do uzyskania mianowania.
7. Wypełnia dyżury nauczycielskie podczas przerw międzylekcyjnych.
8. Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych.
9. Dba o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne.
10. Opracowuje przedmiotowy system oceniania.
11. Bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.
12. Przestrzega zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły.
13. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Kompetencje - odpowiedzialność
1. Decyduje w sprawach doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych i podręczników do nauczania swojego przedmiotu oraz treści w prowadzeniu koła zainteresowań.
2. Decyduje o ocenach wyników nauczania swoich uczniów.
3. Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród oraz innych form uznania dla swoich uczniów.
4. Współdecyduje z samorządem, o organizacji i planie działań oraz formach i metodach pracy klasy.
5. Decyduje w sprawie ocen z zachowania swoich uczniów.
6. Ma prawo ustanawiać własne formy uznaniowe dla uczniów
7. Ma prawo wyboru imprez dla klasy w zależności od uznania uczniów i ich rodziców.

Odpowiada:
1. Służbowo - przed właściwym wicedyrektorem za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczZakres zadań i obowiązków oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:
Nauczyciel:
1. Realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, w powierzonych klasach lub kołach zainteresowań i osiąga cele zgodne z podstawą programową i programem nauczania oraz planem rozwoju szkoły.
2. Corocznie przygotowuje plany wynikowe z nauczanych przedmiotów.
3. Wzbogaca własny warsztat pracy oraz wnioskuje o jego uzupełnienie do dyrekcji szkoły.
4. Informuje rodziców uczniów, dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
5. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach rady pedagogicznej i poza szkołą.
6. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną swego przedmiotu lub koła zainteresowań oraz pisze konspekty do uzyskania mianowania.
7. Wypełnia dyżury nauczycielskie podczas przerw międzylekcyjnych.
8. Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych.
9. Dba o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęty szkolne.
10. Opracowuje przedmiotowy system oceniania.
11. Bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.
12. Przestrzega zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły.
13. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Kompetencje - odpowiedzialność
1. Decyduje w sprawach doboru programów nauczania, metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych i podręczników do nauczania swojego przedmiotu oraz treści w prowadzeniu koła zainteresowań.
2. Decyduje o ocenach wyników nauczania swoich uczniów.
3. Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród oraz innych form uznania dla swoich uczniów.
4. Współdecyduje z samorządem, o organizacji i planie działań oraz formach i metodach pracy klasy.
5. Decyduje w sprawie ocen z zachowania swoich uczniów.
6. Ma prawo ustanawiać własne formy uznaniowe dla uczniów
7. Ma prawo wyboru imprez dla klasy w zależności od uznania uczniów i ich rodziców.

Odpowiada:
1. Służbowo - przed właściwym wicedyrektorem za poziom wyników dydaktyczno-wychowawcz

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Halina Niepsuj
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Halina Niepsuj
Data wytworzenia informacji 2004-10-06
Data udostępnienia informacji 2004-10-06