wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Powiat Garwoliński
Adres jednostki: 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26
Kod terytorialny GUS: 1403
NIP: 826-21-89-646 (Powiat); 826-17-88-126 (Starostwo)
REGON: 711586685
Numer rachunku bankowego: 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790
Liczba mieszkańców: 109010 (zaludnienie - 85 os/km2)
Powierzchnia ogółem (km2): 1285
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2018-12-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji: 2018-05-21

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Mirosław Marek Walicki
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1999-01-11
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Podyplomowe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 23
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 23
Liczba okręgów wyborczych: 6

 Granice okręgów wyborczych

Liczba uprawnionych do głosowania na dzień 30.09.2018r. - 86059 wyborców. Liczba obwodów 103.

Okręg Nr 1 Miasto Garwolin - 4 mandaty
Okręg Nr 2 Gminy: Garwolin, Pilawa, Górzno - 7 mandatów
Okręg Nr 3 Gminy: Borowie, Miastków, Parysów - 3 mandaty
Okręg Nr 4 Gminy: Łaskarzew, Wilga, Miasto Łaskarzew - 3 mandaty
Okręg Nr 5 Gminy: Maciejowice, Sobolew - 3 mandaty
Okręg Nr 6 Gminy: Trojanów, Żelechów - 3 mandaty

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 3902
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 469
Stopa bezrobocia: 9,1% (woj. 4,9%, kraj 5,8%)
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2018-12-31

 Majątek którym dysponuje gmina

 

 Majątek którym dysponuje urząd

 

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Zasady i tryb działania władz publicznych określa: ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz Statut Powiatu Garwolińskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/194/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 9577) oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Garwolinie stanowiący załącznik do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dn. 28 stycznia 2011r.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Normatywnymi aktami prawnymi są:
1) Uchwały Rady zawierające akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze Powiatu stanowione w zakresie określonym w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym,
2) Inne uchwały Rady podejmowane w zakresie własnych kompetencji,
3) Uchwały Zarządu,
4) Przepisy porządkowe wydawane przez Zarząd w formie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
5) Zarządzenia wewnętrzne Starosty.

Dyrektor Wydziału, w którym opracowywany jest projekt aktu normatywnego, uzgadnia jego treść:
1) z Sekretarzem, jeżeli regulacja prawna dotyczy funkcjonowania Starostwa bądź powiatowych jednostek organizacyjnych,
2) Skarbnikiem Starostwa, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu i ma spowodować skutki finansowe,
3) dyrektorami wydziałów, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego.
Projekty aktów normatywnych konsultuje się z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi w przypadku, gdy obowiązek konsultacji wynika z przepisów szczególnych.
Uzgodnienia stwierdza się podpisem złożonym na oryginale projektu aktu prawnego.
Opracowany projekt aktu normatywnego po dokonaniu wymaganych uzgodnień należy złożyć u Sekretarza Powiatu celem zaopiniowania przez radcę prawnego.
Uzgodnienie i zaopiniowanie aktu prawnego przez radcę prawnego winno być dokonane niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od przedstawienia projektu.
Po spełnieniu wymogów Dyrektor Wydziału przedstawia projekt aktu normatywnego Zarządowi, a w przypadku zarządzenia - Staroście.
Akty te są opracowywane z inicjatywy Zarządu lub Starosty, do ich opracowania Zarząd lub Starosta zobowiązani zostali przez Radę.
Projekt aktu prawnego będący prawem miejscowym powinien być przedstawiony do zaopiniowania Komisjom Problemowym Rady Powiatu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Krawczyk
Data wytworzenia informacji 2016-08-05
Data udostępnienia informacji 2016-08-05