wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Nazwa skrócona:
Symbol: EKS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 16.00, oprócz sobót i niedziel
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu realizuje zadania z zakresu:
1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo¨-wychowawczych;
2) zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie jest zadaniem własnym powiatu;
3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie bądź opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia i pracodawcami;
4) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkół, warunkami
i bezpieczeństwem pracy szkół oraz gospodarstw pomocniczych szkół i placówek oświatowo¨-wychowawczych;
5) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych
z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej;
6) określania szczegółowych zasad oraz przygotowywania propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;
7) koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno¨-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
8) spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów szkołom
i placówkom;
9) prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów szkół i placówek;
10) prowadzenie bazy danych oświatowych;
11) analizy prawidłowości naliczania subwencji oświatowej;
12) przygotowywania dla organów powiatu porozumień ze związkami zawodowymi obejmującymi swoim działaniem pracowników szkół i placówek w sprawach nieustalonych w ustawie o związkach zawodowych;
13) ustalania zasad rozliczania tygodniowego wymiaru czasu pracy oraz udzielania zniżek godzin dydaktycznych nauczycielom;
14) przygotowywania projektu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
15) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

16) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach:

a) wysokości stawek dodatków i warunków ich przyznawania,

b) szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

c) wysokości i warunków wypłacania składników wynagrodzenia nieokreślonych w ustawie – Karta Nauczyciela,

17) opracowania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

18) opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

19) spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w przepisach o ochronie dóbr kultury;

20) zapewniania rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;

21) spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury i wymianą kulturalną;

22) organizacji na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walk

o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;

23) obsługi biurowo-technicznej spotkań starosty ze środowiskami kombatanckimi;

24) tworzenia warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

25) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowania nadzoru nad ich działalnością;

26) sprawowania nadzoru nad działalnością turystycznych schronisk młodzieżowych w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych;

27) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;

28) współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki na terenie powiatu;

29) logistycznej obsługi uroczystości okolicznościowych;

30) sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego oraz związków sportowych;

31) orzekanie w sprawach zbiórek publicznych;

32) gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zainteresowanym informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie powiatu

33) koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną

34) współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;

35) tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków z innymi powiatami;

36) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;

37) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

38) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań powiatu w zakresie kultury

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom; nadzór i kontrola realizacji tych zadań;

39) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;

40) organizacja spotkań, forum, szkoleń dla organizacji pozarządowych;

41) prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

42) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor Wydziału: Weronika Teperek-Duchna


Alicja Potocka - inspektor
Justyna Maszkiewicz - inspektor
Aleksandra Magdziak-Wiśniewska - inspektor
Jarosław Jarzyna - inspektor
Magdalena Wielgosz - inspektor
Justyna Cichecka - inspektor

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • TABLICA OGŁOSZEŃ WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2015-02-05
Data udostępnienia informacji 2015-02-05