wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIII/128/2020 2020-07-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/122/2020 2020-07-06 zmieniająca uchwałę Nr XII/112/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/121/2020 2020-07-06 zmieniająca uchwałę Nr XII/110/2020 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/117/2020 2020-07-06 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
XII/116/2020 2020-05-15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XII/114/2020 2020-05-15 uchylająca uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XII/113/2020 2020-05-15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Buczek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XII/112/2020 2020-05-15 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Uchwalony obowiązujący
XII/111/2020 2020-05-15 w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XII/110/2020 2020-05-15 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XII/109/2020 2020-05-15 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XII/108/2020 2020-05-15 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XII/107/2020 2020-05-15 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania TAK Uchwalony obowiązujący
XI/101/2020 2020-03-18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XI/99/2020 2020-03-18 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia