wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXII/258/2018 2018-03-08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/253/2018 2018-03-08 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Buczek w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/250/2018 2018-03-08 w sprawie przyjęcia ĄGminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2018Ó TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/249/2018 2018-03-08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/248/2018 2018-03-08 w sprawie podziału Gminy Buczek na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/247/2018 2018-03-08 w sprawie podziału Gminy Buczek na okregi wyborcze TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/246/2018 2018-01-24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/245/2018 2018-01-24 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin TAK 0
XXX/244/2017 2017-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXX/242/2017 2017-12-20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2017 TAK 0
XXIX/234/2017 2017-11-15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/232/2017 2017-11-15 w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/231/2017 2017-11-15 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/215/2017 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę studni wierconych" TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/229/2017 2017-11-15 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/227/2017 2017-11-15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Buczku TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia