wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie Ą Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Buczek za 2021 rokÓ NIE Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Buczek, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu TAK Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Buczek wotum zaufania NIE Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Buczek za 2021 rok NIE Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2021 rok NIE Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2022 - 2026 NIE Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Łaskiego TAK Projekt aktu
XXVIII/.../2022 2022-06-07 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Łaskiego NIE Projekt aktu
XXVII/.../2022 2022-05-06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 NIE Projekt aktu
XXVII/.../2022 2022-05-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXVII/.../2022 2022-05-06 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2022-2026 NIE Projekt aktu
XXVI/.../2022 2022-04-15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku za 2021 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok NIE Projekt aktu
XXVI/.../2022 2022-04-15 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek TAK Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia