wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Buczek TAK Projekt aktu
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2018-2022 NIE Projekt aktu
XXXV...../2018 2018-08-30 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2018 TAK Projekt aktu
Projekt 0001-01-01 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczek na rok 2008 NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Buczek NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczek NIE Projekt aktu
0001-01-01 zmieniająca uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie uchylenia uchwaly Nr II/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Buczek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r NIE Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie przyjęcia ĄGminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2019Ó NIE Projekt aktu
0001-01-01 zmieniająca uchwalę Nr XXXVI/291/2018 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych TAK Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okreśłenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Projekt aktu
0001-01-01 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego TAK Projekt aktu