wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2022-2026 NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Buczek na rok 2022 NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 uchwała w sprawie zmian wWPF Gminy Buczek na lata 2021-2025 NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021 TAK Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność Gminy Buczek, na czas oznaczony do 3 lat NIE Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Buczek na lata 2022-2026 TAK Projekt aktu
XXIV/.../2021 2021-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Buczek NIE Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 NIE Projekt aktu
XXIII/.../2021 2021-12-01 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia