wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019. TAK Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019-2023 NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Buczek NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Buczek NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Buczek do Związku Wzajemności Członkowskiej jednostek samorządu terytorialnego NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta Gminy Buczek NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Buczek za 2018 rok NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Buczek za 2018 rok NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2019-2023 NIE Projekt aktu
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Buczek TAK Projekt aktu
XXXV/.../2018 2018-08-30 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2018-2022 NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 Ostatnia