wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 NIE Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2020 dla Gminy Buczek TAK Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek, w roku szkolnym 2019/2020 TAK Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 NIE Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 NIE Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Buczek na lata 2020-2025 NIE Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2020 TAK Projekt aktu
X/.../2019 2019-12-30 w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/03 Rady Gminy Buczek w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019 TAK Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 zmieniająca Uchwałę Nr VI/60/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019. TAK Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019-2023 NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Buczek NIE Projekt aktu
VII/.../2019 2019-08-06 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Buczek NIE Projekt aktu
VI/.../2019 2019-06-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego"Mój Rynek" w Buczku NIE Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia