wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Projekty uchwał

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXIII/.../2022 2022-11-30 zmieniająca Uchwałę NR XXIV/241/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Buczek na lata 2022-2026 TAK Projekt aktu
XXXIII/.../2022 2022-11-30 w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" NIE Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-30 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXIII/.../2022 2022-11-03 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXXII/.../2022 2022-11-03 w sprawie zmiany WPF Gminy Buczek na lata 2022-2026 NIE Projekt aktu
XXXI/.../2022 2022-10-19 w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" NIE Projekt aktu
XXXI/.../2022 2022-10-19 uchwała w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2022-2026 NIE Projekt aktu
XXXI/.../2022 2022-10-19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
XXX/.../2022 2022-09-16 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek na rok szkolny 2022/2023 TAK Projekt aktu
XXX/.../2022 2022-09-16 zmieniająca uchwałę Nr XXV/242/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania TAK Projekt aktu
XXX/.../2022 2022-09-16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2022 TAK Projekt aktu
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia