wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2014-12-09
Planowana godzina sesji 14:00
Planowane miejsce sesji Sala Narad Urzędu Gminy Stromiec

Planowany porządek obrad
<br />
  1. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 01.12.2014r.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

       - powołania stałych komisji Rady Gminy

      * Komisji Rewizyjnej,

      * Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska,

      * Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych,

      - powołania doraźnej Komisji Rady Gminy,

      * Komisji Inwentaryzacyjnej,

      - ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych  oraz zwrotu kosztów   

         podróży,

      - ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,

            - ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta,

      - zmian w Statucie Gminy Stromiec,

      - wyborów sołtysów i rad sołeckich.

      - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2014-2022

      - zmiany uchwały budżetowej na 2014r,

      - sprzedaży nieruchomości

      - zmiany uchwały określającej cenę i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie   

        ścieków.


  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie obrad sesji.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-12-08
Data udostępnienia informacji 2014-12-08