wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. podatków i opłat
Nazwa skrócona: Podatki i opłaty
Symbol: SKP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat:
- od środków transportowych,
- od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- opłat za pobór wody,
- opłat z tytułu rozmów telefonicznych,
2. Kontrola terminowej wpłaty należności,
3. Wystawianie upomnień na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
4. Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzenie zabezpieczenia hipotecznego,
5. Prowadzenie kontroli rzetelności składanych deklaracji podatkowych oraz gruntów zaniechanych i wyłączonych z produkcji na okres do trzech lat,
6. Rozliczanie i kontrolę rachunkową sołtysów z pobranych podatków i opłat,
7. Przygotowywanie danych niezbędnych do wyliczenia wynagrodzeń za inkaso sołtysom,
8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych,
10. Wydawanie zaświadczeń w zakresie okresów składkowych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,
11. Współpraca z ewidencją gruntów w Starostwie Powiatowym oraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
12. Księgowanie opłat za zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów,
13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności :
- przyjmowanie wniosków o zwrot podatku wraz z dokumentacją,
- wydawanie decyzji określającej wysokość zwrotu podatku lub o odmowie zwrotu,
- prowadzenie rejestru, rozliczanie dotacji

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Umorzenia, ulgi, odroczenia
  • Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono ulg odroczeń lub rozłożenia na raty (podatki)
  • Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28