wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Symbol stanowiska: KUW
Nazwa stanowiska: Konserwator urządzeń wodociągowych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1/ Utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń w stacjach wodociągowych.
2/ Sprawowanie kontroli nad pracą urządzeń,
3/ Stały nadzór nad poborem wody,
4/ Zabezpieczanie i utrzymywanie w należytym stanie hydrantów,
5/ Okresowe dezynfekowanie, płukanie linii,
6/ Zakładanie i wymiana wodomierzy oraz przekazywanie o tym informacji do Urzędu,
7/ Obsługa punktu poboru wody,
8/ Okresowe odczytywanie stanów wodomierzy, inkaso opłat za wodę,
9/ Usuwanie awarii i prowadzenie drobnych napraw związanych z eksploatacją instalacji wodnej i sieci wodociągowej,
10/ Usuwanie awarii i prowadzenie drobnych napraw związanych z eksploatacją instalacji wodno-kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy oraz innych drobnych remontów, napraw i konserwacji w budynku Urzędu,
11/ Zgłaszanie na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu potrzeb koniecznych wymian elementów urządzeń, których stan techniczny budzi zastrzeżenia lub odbiega od norm technicznych,
12/ Utrzymanie ładu i porządku w budynku stacji wodociągowej oraz wokół budynku,
13/ Prawidłowy nadzór nad urządzeniami grzewczymi c.o. w budynku Urzędu ,
14/ Sprawdzanie właściwego działania instalacji c.o. w budynku Urzędu,
15/ Dbanie o należyty porządek pomieszczeń kotłowni c.o.
16/ Przyjmowanie opału,
17/ Utrzymywanie porządku wokół budynku urzędu, a w okresie zimowy odśnieżanie dojścia do budynku i kotłowni, odśnieżanie schodów przed wejściem do budynku urzędu, likwidacja śliskości,
18/ Dokonywanie drobnych remontów i napraw w budynku urzędu.

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27