wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Asystent
Symbol stanowiska: AS
Nazwa stanowiska: Asystent

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1 Monitorowanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz i innych funduszy i dotacji,

2. Współpraca ze stanowiskiem ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych w zakresie realizacji

projektów z udziałem środków pomocowych.

3. Zbieranie, gromadzenie oraz pozyskiwanie informacji o funduszach i programach wspólnotowych.

4. Sporządzanie wniosków o płatność programów wspólnotowych,

5. Zaopatrywanie Urzędu Gminy w materiały biurowe i kancelaryjne , sprzęt oraz inne środki

rzeczowe z uwzględnieniem ustawy – prawo zamówień publicznych.

6. Prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

7. Prowadzenie ewidencji liczników, pomiaru zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu

8. Zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej urzędu, analiza bieżąca rachunków za rozmowy

telefoniczne,

9. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie telefonów komórkowych zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie regulacjami wewnętrznymi,

10. Sprawowanie nadzoru merytorycznego spraw wynikających z powierzonych zadań,

11. Udział w komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy,

12. Przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego w wymaganym formacie.

13. Prowadzenie elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego.

14. Prowadzenie strony internetowej Urzędu i bieżąca jej aktualizacja,

15. Przygotowywanie materiałów informacyjnych do umieszczania na stronie internetowej Urzędu

dotyczących realizacji bieżących zadań Gminy.

16. Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia majątku Gminy.

17. Nadzór i opieka nad urządzeniami komputerowymi, bieżące zgłaszanie problemów z obsługa

sprzętu komputerowego firmie informatycznej, Prowadzenie rejestru napraw, przeglądów.

18. Dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego oraz licencjonowanego oprogramowania oraz

współpraca z w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i firmą informatyczną

19. Organizowanie odbioru zlikwidowanego sprzętu komputerowego oraz wykorzystanych

20. materiałów informatycznych.

21. Prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu

22. Bieżące aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i przed Urzędem.

23. Prowadzenie usługi poligraficznej Urzędu.

24. Nadzór nad oflagowaniem Urzędu..

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2012-03-21
Data udostępnienia informacji 2012-03-21