wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI/363/2023 2023-08-17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/360/2023 2023-08-17 zmieniająca uchwałę nr XL/355/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XLI/359/2023 2023-08-17 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków TAK Uchwalony obowiązujący
XL/358/2023 2023-07-18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XL/355/2023 2023-07-18 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XL/354/2023 2023-07-18 w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/349/2023 2023-06-16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX/344/2023 2023-06-16 w sprawie określenia sposobu udokumentowania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/340/2023 2023-04-26 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/338/2023 2023-04-26 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/334/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/336/2023 2023-04-06 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/325/2023 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2023" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/334/2023 2023-04-06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/331/2023 2023-04-06 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/319/2023 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/328/2023 2023-04-06 w sprawie zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/327/2023 2023-03-03 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia