wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVI/327/2023 2023-03-03 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/325/2023 2023-03-03 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek na rok 2023" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/324/2023 2023-03-03 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/321/2023 2023-03-03 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/320/2023 2023-03-03 zmieniającą uchwałę NR XXVI/260/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/319/2023 2023-03-03 w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/317/2023 2023-01-27 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/315/2023 2023-01-27 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023 TAK Projekt aktu
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/306/2022 zmieniającą Uchwałę XXXII/292/2022 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek. TAK Projekt aktu
XXXV/.../2023 2023-01-27 w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2023 TAK Projekt aktu
XXXV/316/2023 2023-01-26 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/313/2023 2023-01-26 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/306/2022 zmieniającą Uchwałę XXXII/292/2022 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Buczek. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/310/2022 2022-12-28 w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/309/2022 2022-12-28 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Buczek TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia