wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2018-03-29
Planowana godzina sesji 12:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy w Zabrodziu, sala konferencyjna

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.  
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 7. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy.
 8. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie
  o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na Terenie Gminy Zabrodzie.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności w 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności w 2017 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji 3 – letniego Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Zabrodzie za rok 2017.
 13.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie  za  2017 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu  za  2017 rok.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2018 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2018.
 22. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 24.  Zamknięcie obrad.  


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Zdzisław Bocian
Data wytworzenia informacji 2018-03-19
Data udostępnienia informacji 2018-03-19