wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI

Data: 2015-02-03
Autor: Tadeusz Michalik
Treść informacji / streszczenie:

URZĄD GMINY W ZABRODZIU

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Osoba nie będąca prawomocnie skazana  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Wykształcenie wyższe I stopnia ( pożądane w zakresie budownictwa, ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej)
 6. Co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

 

3.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Co najmniej roczne doświadczenie  w zakresie przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych
 2. Co najmniej  roczne  doświadczenie na stanowisku  kierowniczym w administracji  samorządowej
 3. znajomość przepisów prawa z zakresu administracji samorządowej ze szczególnym  uwzględnieniem zagadnień  związanych  z zakresem stanowiska,
 4. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów komputerowych Word, Exel.

 

4. Zakres wykonywanych zadań:

    W zakresie  zamówień  publicznych:

 

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych
 2. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, a w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji  postępowań, zawiadamianie o wynikach postępowań,
 3. Przygotowywanie projektów umów zawieranych w trybie zamówień publicznych,
 4. Przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w zakresie zamówień publicznych

 

 

 

W zakresie funduszy zewnętrznych:

 

 1. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych w  tym unijnych,
 2. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dotację w ramach funduszy zewnętrznych w tym unijnych,
 3. Rozliczanie i nadzór nad realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w tym unijnych
 4. Przygotowywanie wniosków o kredyty i dotacje dotyczące działań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie

   

 W zakresie promocji gminy

 

 1. Koordynacja  prac  nad   opracowaniem  i   aktualizacją planów  i   programów rozwojowych.
 2. Gromadzenie informacji o gminie oraz przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,    
 3. Inicjowanie i prowadzenie zadań związanych z promocją Gminy we współpracy z pracownikami Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami zewnętrznymi,  
 4. Współorganizacja imprez promujących Gminę,
 5. Współpraca z innymi gminami i związkami gmin  mająca na celu promocję Gminy               i regionu,
 6. Przygotowywanie   publikacji   i   wydawnictw   promocyjno-informacyjnych   o Gminie,
 7. Współpraca z GOK  w celu ewentualnego uczestnictwa  Gminy w regionalnych,   krajowych   i   zagranicznych   imprezach,

 

Ponadto:

  1.  Koordynowanie prac Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska   

      i Inwestycji

  1. Współpraca z Referatem Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości w planowaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych i promocyjnych.
  2.  Szczegółowe zadania wykonywane na stanowisku Kierownika Referatu zostaną określone w zakresie czynności.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie  życiorys – CV  z opisem pracy zawodowej,
 2. podpisany własnoręcznie list motywacyjny – z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie w pracy                     ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu )
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie  dodatkowych wymagań od kandydatów
 7. kserokopie dokumentów poświadczających odbyte kursy, szkolenia,
 8. kserokopia dowodu osobistego,
 9. podpisane oświadczenie*, że kandydat:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada obywatelstwo polskie,
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182)

 

6. Warunki pracy:

- praca biurowa w pomieszczeniu o jednym stanowisku pracy,

- stanowisko wyposażone w odpowiednie urządzenia i meble, w tym komputer, drukarka.

- prawidłowe warunki oświetlenia,

- niski poziom hałasu, zgodny z normami hałasu dla pracy umysłowej.

 

Wójt Zabrodzia informuje, że w miesiącu styczniu 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 % i wynosił  6,66%.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji” w terminie do dnia  16 lutego 2015 roku

 – Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Zabrodziu,  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu  ul. Wł. St. Reymonta 51  (decyduje data wpływu).

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zabrodzie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu

 

*Załączniki (pliki do pobrania)

 

                                                                                                                        

Zabrodzie,  03 luty 2015r.                                                                     

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Tadeusz Michalik
Data wytworzenia informacji 2015-02-03
Data udostępnienia informacji 2015-02-03