wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Data: 2010-01-26
Autor: Adam Ołdak
Treść informacji / streszczenie:
Gmina Zabrodzie zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm) , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL
3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2. Aktualny statut podmiotu
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektowych
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty
Przy wyborze partnera będzie oceniana w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu
3. Doświadczenie w przygotowaniu projektów o podobnym charakterze
4. Gmina Zabrodzie zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm) , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL
3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2. Aktualny statut podmiotu
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektowych
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty
Przy wyborze partnera będzie oceniana w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu
3. Doświadczenie w przygotowaniu projektów o podobnym charakterze
4. Gmina Zabrodzie zgodnie z art. 28 a ust.4 pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm) , ogłasza otwarty nabór instytucji partnerskich spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
- Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL
3. Prezentację kompleksowej koncepcji realizacji projektu

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
2. Aktualny statut podmiotu
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizacje działań projektowych
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty
Przy wyborze partnera będzie oceniana w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu
3. Doświadczenie w przygotowaniu projektów o podobnym charakterze
4.

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Sosnowska Agnieszka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2010-01-26
Data udostępnienia informacji 2010-01-26