wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 8 grudnia 2016 roku projektów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Data: 2016-12-08
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wójt Gminy Zabrodzie przedkłada do konsultacji projekty: : Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

                                                        

  1. Przedmiot Konsultacji: projekty: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Zabrodzie. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację   z prawa do jej wyrażenia.
  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 9 grudnia 2016 r do 19 grudnia 2016 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zabrodziu- Biuro  Obsługi Klienta.
  3. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem załączonego do ww. ogłoszenia formularza.

 

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://e-bip.pl/Start/42/ lub na stronie internetowej: www.zabrodzie.pl nie później niż  w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag z podaniem uzasadnienia Wójta Gminy Zabrodzie w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:

  1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
  2. formularz konsultacji projektu prawa miejscowego.

 

                                                                                             Wójt Gminy Zabrodzie 

                                                                                              (-) Tadeusz Michalik

 


    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2016-12-08
Data udostępnienia informacji 2016-12-08