wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 19 lutego 2018 roku projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie na lata 2018-2020

Data: 2018-02-19
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Na podst. art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wójt Gminy Zabrodzie przedkłada do konsultacji projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020.

                                                        

  1. Przedmiot Konsultacji : projekt:  Program Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie  na lata 2018-2020. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Zabrodzie. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację   z prawa do jej wyrażenia.
  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 19 lutego 2018 r do 08 marca 2018 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zabrodziu- Biuro  Obsługi Klienta.
  3. Forma konsultacji: przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem załączonego do ww. ogłoszenia formularza.

 

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://e-bip.pl/Start/42 lub na stronie internetowej: www.zabrodzie.pl nie później niż  w ciągu 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji będzie zawierać listę podmiotów biorących w nich udział, informacje o przedmiocie konsultacji, formach prowadzonych konsultacji, pełne zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji opinii i uwag z podaniem uzasadnienia Wójta Gminy Zabrodzie w przypadku ich nieuwzględnienia.

 

Załączniki:

  1.  Program Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie na lata 2018-2020.
  2. formularz konsultacji projektu prawa miejscowego.

 

Wójt Gminy Zabrodzie

(-) Tadeusz Michalik

 


    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tadeusz Michalik
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2018-02-19
Data udostępnienia informacji 2018-02-19