wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2006-10-17
Autor: Wójt Gminy Marek Gołaszewski
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dn. 17.10.2006r.
Nr 7624/45/06
ObwieszczenieWójt Gminy Zabrodzie na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuje o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na
czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych na działce Nr 383 w miejscowości Gaj
gmina Zabrodzie.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Budimex Dromex S.A. O.I.K. Północ
01-040 Warszawa ul. Stawki 40.
Na podstawie art. 53 POŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach
którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten,
zgodnie z przepisem art. 31 POŚ przysługuje "każdemu".

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt. informuję, iż dane o:
- wniosku;
- raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust 6
POŚ, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Referat
Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt. 1 ustawy POŚ, informuję o możliwości składania
uwag i wniosków do Referatu Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji
Urzędu Gminy w Zabrodziu, w terminie od 18 października do 13 listopada 2006r. w godz. 8 - 16 w pokoju Nr 10.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu: zabrodziegw.e-bip.pl
oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zabrodziu, sołectwach Gaj i
Mostówka.

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Gołaszewski Marek
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Gołaszewski Marek
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2006-10-17
Data udostępnienia informacji 2006-10-17