wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Konsultacje społeczne:

Data: Tytuł: Autor:
2019-01-31 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2019 r. Edyta Pazik
2018-08-07 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Zabrodzie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Zabrodzie Edyta Pazik
2018-02-19 Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 19 lutego 2018 roku projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabrodzie na lata 2018-2020 Irena Dziarska
2017-12-05 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 5 grudnia 2017 roku projektów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Irena Dziarska
2017-11-15 Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Zdzisław Bocian
2017-10-11 Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie Jan Getka
2017-06-30 Konsultacje wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych Wójt Gminy Zabrodzie
2016-12-08 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 8 grudnia 2016 roku projektów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Irena Dziarska
2016-11-09 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 7 listopada 2016 roku projektu Programu współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi na 2017 Irena Dziarska
2016-08-22 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie Jan Getka
2016-04-14 Ogłoszenie o konsultacjach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025 Tadeusz Michalik
2016-02-08 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2016 roku Karolina Sokołowska
2015-11-20 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tadeusz Michalik
2015-11-04 Konsultacje społeczne - PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK. Tadeusz Michalik
2014-12-03 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Irena Dziarska
2014-10-22 Roczny Program Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami Irena Dziarska
2014-01-03 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi Irena Dziarska
2014-01-03 Konsultacje społeczne - "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie... Irena Dziarska
2013-12-13 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 Tadeusz Michalik
2013-11-15 KONSULTACJE SPOŁECZNE Irena Dziarska
2012-09-06 Roczny Program współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi Irena Dziarska
2011-03-09 Roczny Program współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi Irena Dziarska