wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Tablica Ogłoszeń:

Data: Tytuł: Autor:
2019-05-07 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 w Gminie Cyców
2019-03-11 Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego - Zwiększenie dostępności do pomocy profilaktycznej, terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących i uzależnionych od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu- mieszkańców Gminy Cyców.
2019-03-01 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2019-01-28 Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 02.01.2019 r. Tomasz Bochra
2018-12-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-11-19 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018-11-08 Wójt Gminy Cyców zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018-11-07 Wójt Gminy Cyców ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cyców położonych w obrębie ewidencyjnym Świerszczów, jednostka ewidencyjna Cyców
2018-11-07 Wójt Gminy Cyców ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cyców położonej w obrębie ewidencyjnym Cyców Kolonia Druga, jednostka ewidencyjna Cyców
2018-09-26 Wójt Gminy Cyców ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cyców położonej w obrębie ewidencyjnym Cyców kolonia Druga
2018-09-26 Wójt Gminy Cyców ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cyców położonych w obrębie ewidencyjnym Świerszczów
2018-07-30 Wójt Gminy Cyców ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cyców położonej w obrębie ewidencyjnym Kopina, jednostka ewidencyjna Cyców
2018-07-13 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2018-05-04 Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
2018-02-23 Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego
2018-02-15 Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
2018-01-30 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018-01-30 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018-01-29 Wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 03 stycznia 2018 r.
2017-11-13 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017-11-02 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
2017-07-12 Oferta realizacji zadania publicznego – ĄOrganizacja III Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego ĄW rocznicę bitwy 1920 r. pod Cycowem""
2017-06-21 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert narowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
2017-05-15 otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego – w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów,w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
2017-04-18 Zawiadomienie o wycofaniu oferty realizacji zadania publicznego – Podniesienie jakości życia emerytów i rencistów gminy Cyców poprzez organizacje czasu wolnego
2017-04-03 Oferta realizacji zadania publicznego – ĄPodniesienie jakości życia emerytów i rencistów gminy Cyców poprzez organizacje czasu wolnegoÓ
2017-03-23 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 w Gminie Cyców
2017-02-27 Działalność lobbingowa
2017-01-27 Wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 04 stycznia 2017 r.
2016-11-02 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
2016-10-27 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cyców z dnia 27 października 2016 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2016-08-10 Umowa przekazania infrastruktury w ramach pomocy publicznej
2016-07-08 Oferta na realizacje zadania publicznego
2016-06-15 wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 maja 2016 r. w formie powierzenia zadania
2016-05-31 Informacja obejmującą kwoty dotacji udzielonych gminnym instytucjom kultury oraz jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych przez gminę Cyców w 2015 roku.
2016-05-31 Informacja obejmującą kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez gminę Cyców w 2015 roku.
2016-05-31 Informacja obejmującą wykonanie budżetu gminy Cyców za 2015 rok
2016-05-31 Informacja obejmującą wielkość długu publicznego gminy Cyców oraz udzielone poręczenia
2016-05-31 Informacja obejmującą kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na dzień 31 grudnia 2015 rok
2016-05-31 Informacja obejmującą wykonanie budżetu gminy Cyców na dzień 31 marzec 2016 rok
2016-05-31 Iformacja obejmującą wykonanie budżetu gminy Cyców na dzień 31 marzec 2016 rok
2016-05-31 Informacja obejmującą udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 na dzień 31 grudzień 2015 rok
2016-01-28 Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 05 stycznia 2016 r.
2015-11-19 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
2015-11-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
2015-11-06 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
2015-10-30 Obwieszczenie Wójta Gminy - decyzja środowiskowa
2015-06-10 Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 maja 2015 r.
2015-05-18 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego
2015-05-07 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Małkowie
2015-04-30 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
2015-02-23 Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2015 r.
2015-02-17 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcie zadania
2015-01-26 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Agnieszka Kierepka
2015-01-15 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
2014-11-19 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2014-11-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
2014-10-14 Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych Tomasz Bochra
2014-07-07 Wyniki konkursu Tomasz Bochra
2014-06-10 Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych
2014-06-05 wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 maja 2014 r.
2014-05-13 O G Ł O S Z E N I E Choma Andrzej
2014-02-05 Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.01.2014 r. Tomasz Bochra
2014-01-13 O G Ł O S Z E N I E -otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Tomasz Bochra
2013-11-21 Wyniki konsultacji Agnieszka Kierepka
2013-11-08 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Agnieszka Kierepka
2013-10-30 Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów fin Tomasz Bochra
2013-08-13 OBWIESZCZENIE Justyna Bąk
2013-08-13 OBWIESZCZENIE Justyna Bąk
2013-08-01 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert Tomasz Bochra
2013-03-05 Wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 08.02.2013 r Tomasz Bochra
2013-01-31 wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 08.01.2013 r Tomasz Bochra
2013-01-31 wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 08.01.2013 r. Tomasz Bochra
2013-01-10 O G Ł O S Z E N I E Tomasz Bochra
2013-01-10 Ogłoszenie Tomasz Bochra
2012-11-22 Wyniki Konsultacji Społecznych Wiesław Pikuła
2012-11-16 INFORMACJA Tomasz Bochra
2012-11-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Agnieszka Kierepka
2012-10-24 Ogłoszenie Bochra Tomasz
2012-07-17 Ogłoszenie Ewa Witkowska
2012-02-03 Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert Tomasz Bochra
2012-02-03 Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert Tomasz Bochra
2012-01-10 otwarty konkurs ofert - dofinansowania wkładu własnego Tomasz Bochra
2012-01-10 Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Tomasz Bochra
2011-12-01 Wyniki konsultacji Agnieszka Kierepka
2011-11-18 OGŁOSZENIE KIEREPKA AGNIESZKA
2011-08-16 INFORMACJA Brzozowiec Ewa
2011-06-03 INFORMACJA Tomasz Bochra
2011-05-20 Informacja Tomasz Bochra
2011-05-11 OGOSZENIE Tomasz Bochra
2011-04-27 OGŁOSZENIE Tomasz Bochra
2011-04-19 OBWIESZCZENIE Justyna Bąk
2011-04-19 OBWIESZCZENIE Justyna Bąk
2011-03-29 INFORMACJA - Wyniki konsultacji Agnieszka Kierepka
2011-03-14 OGŁOSZENIE Agnieszka Kierepka
2011-02-16 INFORMACJA Tomasz Bochra
2011-01-21 OGŁOSZENIE Tomasz Bochra
2011-01-21 Informacja Choma Andrzej
2010-10-22 INFORMACJA Choma Andrzej
2010-10-22 Informacja Bochra Tomasz
2010-08-11 O G Ł O S Z E N I E Andrzej Choma
2010-07-30 INFORMACJA URSZULA WITKOWSKA